วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นบริการ มีมาตรฐานด้านความปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม


 สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงครามจัดอบรมพนักงานขับรถตามโครงการอบรมพนักงานขับรถรับส่งนักเรียน
       
จังหวัดสมุทรสงคราม 
      .....................................................................................................................................................................................
  สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม จัดอบรมพนักงานขับรถตามโครงการอบรมพนักงานขับรถโดยสารประจำทาง
      .....................................................................................................................................................................................
  การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์
      .....................................................................................................................................................................................
  เอกสารที่ต้องใช้ในการต่อทะเบียนชำระภาษีรถและทำใบอนุญาตขับรถ

      .....................................................................................................................................................................................
 
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม จัดกิจกรรม “ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน” ระหว่างวันที่  1  ธันวาคม  2551
      ถึง 4  มกราคม 2552
      .....................................................................................................................................................................................
 ขอเชิญน้องๆ  นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 -  มัธยมศึกษาปีที่  3  ร่วมประกวดแต่งคำขวัญเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน
       ปลอดภัย เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ  พ.ศ.  2552  ชิงทุนการศึกษา
      .....................................................................................................................................................................................
การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยช่วงเทศกาลสำคัญประจำจังหวัด“งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา
      นภาลัย”   ประจำปี พ.ศ.2550
      .....................................................................................................................................................................................
 สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงครามจัดอบรมพนักงานขับรถรับส่งนักเรียน ตามโครงการอบรมพนักงานขับรถรับส่ง
      นักเรียนในจังหวัดสมุทรสงคราม

      .....................................................................................................................................................................................
 สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงครามจัดกิจรรม  “ตรวจรถก่อนใช้  ปลอดภัยแน่นอน”  ระหว่างวันที่ 12  มีนาคม ถึง
     12  เมษายน  2550

      .....................................................................................................................................................................................
 การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์

      .....................................................................................................................................................................................
 โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยจังหวัดสมุทรสงคราม

      .....................................................................................................................................................................................
  จัดอบรมนักเรียนนักศึกษาตามโครงการขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด จังหวัดสมุทรสงคราม
      .....................................................................................................................................................................................
 
เชิญชวนไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ  แห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช .....
      .....................................................................................................................................................................................
  เจ้าของรถปิคอัพที่ติดตั้งโครงหลังคาหรือเสริมรั้วกระบะข้างหรือติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งรถหรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวก
       ต่างๆมีความผิดฐานดัดแปลงสภาพรถ
      .....................................................................................................................................................................................
  สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงครามจัดกิจกรรม “ตรวจก่อนใช้  ปลอดภัยแน่นอน” ระหว่างวันที่ 3 - 28  ธันวาคม  2550
      .....................................................................................................................................................................................
  กิจกรรมและเกมการละเล่นส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ.2551

      .....................................................................................................................................................................................
  การใช้รถใช้ถนนอย่าปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่

      .....................................................................................................................................................................................
  การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยช่วงเทศกาลตรุษจีน

      .....................................................................................................................................................................................
  
การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต
      .....................................................................................................................................................................................
  สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงครามจัดกิจกรรม “ตรวจรถก่อนใช้  ปลอดภัยแน่นอน”  ระหว่างวันที่ 10 มีนาคม – 10       เมษายน 2549

      .....................................................................................................................................................................................
 การจับกุมรถจักรยานยนต์รับจ้าง (ป้ายดำ)
จัดทำโดย : กลุ่มวิชาการขนส่ง
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม

140/1
หมู่ 3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
โทร. 0-3472-0539
แฟกซ์ 0-3471-1296
samutsongkhram@dlt.go.th
dlt0705@hotmail.com