วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาการขนส่งทางถนน และการบริการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
123
Website Counter
สถิติการเข้าชม


action
แจ้ง
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่


123ประกาศนายทะเบียนจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่องให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่ง
ผู้โดยสาร สาย 8378 สมุทรสงคราม - ท่าคา - บ้านดอนสาม

 
 
 

5ร่างประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การทรงตัวของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
5 ร่างประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้แก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสภาพเครื่องอุปกรณ
์หรือส่วนควบของรถ พ.ศ. ....

5 กรมการขนส่งทางบก เดินหน้าช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจาการใช้รถใช้ถนนต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ด้วยการมอบอุปกรณ์เพื่อการยังชีพแก่ผู้พิการฯ เปิดรับคำขอถึง 2 พฤษภาคม นี้


                                                                                                              

 
 

กิจกรรมขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม
 

 

รอบรู้เรื่องกฎจราจร
ความรู้สำหรับการทดสอบข้อเขียนเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถ
เครื่องหมายจราจรประเภทป้ายเตือน
ใช้รถอย่างไรให้ประหยัดน้ำมัน
123พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522
123พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522
123หนึ่งนาทีกับ กปถ.
123สารคดีการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องปลอดภัย
123
สารคดี 1 นาทีเพื่อความปลอดภัย5
นายทองคำ นิสัยสัตย์
ขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม


ชำระภาษีรถผ่านอินเตอร์เน็ต

www.dlte-serv.in.th
 


จังหวัดสมุทรสงคราม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม

ข้อมูลจังหวัดสมุทรสงคราม
OTOP จังหวัดสมุทรสงคราม
แหล่งท่องเที่ยว

ตารางการบินไทย
สภาพการจราจร
สภาพอากาศ
ไทยเที่ยวไทย

จัดทำโดย : กลุ่มวิชาการขนส่ง
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม

๑๔๐/๑
หมู่ ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ๗๕๐๐๐
โทร. กลุ่มวิชาการขนส่ง: ๐-๓๔๗๒-๐๕๓๙
แฟกซ์ ๐-๓๔๗๑-๓๙๙๙
samutsongkhram@dlt.go.th
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : dlt0705@gmail.com

update :22/08/2557