วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาการขนส่งทางถนน และการบริการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
123
Website Counter
สถิติการเข้าชม


action
แจ้ง
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่


123ข่าวสำนักงานขนส่ง เรื่อง เชิญชวนร่วมกิจกรรม "ตรวจรถก่อนใช้ ฯ" ใน ช่วงเทศกาลปีใหม1
123ข่าวสำนักงานขนส่ง เรื่อง เชิญชวนร่วมกิจกรรม "ตรวจรถก่อนใช้ ฯ" ก่อนช่วงเทศกาลปีใหม1
123ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

123สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด
123สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
123ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง เปิดรับมอบที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อจัดให้มีสถานีขนส่งผู้โดยสาร
123ข่าวสำนักงานขนส่ง เรื่อง "ขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม นำเทคโนโลยีทันสมัย สำหรับการทดสอบภาคปฏิบัติในการขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์"
123ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสการทุจริต
123ประกาศรายชื่อผูสอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยฯ
123ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดวิธีการสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ 
123รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยฯ
 
 
 

5กรมการขนส่งทางบก ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่งวัตถุอันตราย ด้วยการจัดสัมมนาผู้ประกอบการขนส่งทั่วประเทศ หัวข้อ "ขนส่งวัตถุอันตรายอย่างไรให้ปลอดภัย" เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดภัยพิบัติจาการขนส่งวัตถุอันตราย
5 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ขยายระยะเวลาการขอแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนแผ่นป้ายทะเบียนชำรุดแตกลายงา ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522
5 กรมการขนส่งทางบก ออกประกาศปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับขนาด จำนวน และคุณภาพของเครื่องดับเพลิงสำหรับรถบรรทุกวัตถุอันตราย เพื่อให้มีความสอดคล้องกับ ADR มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 15 ธันวาคมนี้ เป็นต้นไป


                                                                                                              

 
 

กิจกรรมขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม
 

 

รอบรู้เรื่องกฎจราจร
ความรู้สำหรับการทดสอบข้อเขียนเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถ
เครื่องหมายจราจรประเภทป้ายเตือน
ใช้รถอย่างไรให้ประหยัดน้ำมัน
123พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522
123พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522
123หนึ่งนาทีกับ กปถ.
123สารคดีการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องปลอดภัย
123
สารคดี 1 นาทีเพื่อความปลอดภัย5
นางชาริตว์จาร์ คล่องการยิ่ง
ขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร รักษาราชการแทน
ขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม


ชำระภาษีรถผ่านอินเตอร์เน็ต

www.dlte-serv.in.th
 


จังหวัดสมุทรสงคราม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม

ข้อมูลจังหวัดสมุทรสงคราม
OTOP จังหวัดสมุทรสงคราม
แหล่งท่องเที่ยว

ตารางการบินไทย
สภาพการจราจร
สภาพอากาศ
ไทยเที่ยวไทย

จัดทำโดย : กลุ่มวิชาการขนส่ง
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม

๑๔๐/๑
หมู่ ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ๗๕๐๐๐
โทร. ๐-๓๔๗๒-๐๕๓๙
แฟกซ์ ๐-๓๔๗๑-๑๒๙๖
samutsongkhram@dlt.go.th
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : dlt0705@hotmail.com,dlt0705@gmail.com

update :18/12/2556